Lịch cúp điện Hải Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hải Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Hà - Quảng Ninh hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Hải Hà - Quảng Ninh

Lịch Cúp Điện Hải Hà Quảng Ninh những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xã Quảng Phong Điện lực Hải Hà 16:00 - 17:00

30-09-2023

xã Quảng Phong Điện lực Hải Hà 06:00 - 07:00

30-09-2023

xã Quảng Phong Điện lực Hải Hà 06:00 - 17:00

30-09-2023

TBA NTTS Đầm Buôn - Xóm Giáo/371E5.42 Điện lực Hải Hà 10:50 - 11:20

29-09-2023

Xã Dại Bình, Dực Yên Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:30

29-09-2023

KH sau TBA Dực Yên 7/373E5.42 Điện lực Hải Hà 14:00 - 15:00

28-09-2023

KH sau TBA Dực Yên 4/373E5.42 Điện lực Hải Hà 13:00 - 14:00

28-09-2023

KH sau TBA Dực Yên 3/373E5.42 Điện lực Hải Hà 12:00 - 13:00

28-09-2023

KH sau TBA 100kVA 35/0,4kV Đại Bình 3/373E5.42 Điện lực Hải Hà 10:30 - 12:00

28-09-2023

KH sau TBA 250kVA 35/0,4kV Đại Bình 1/373E5.42 Điện lực Hải Hà 09:00 - 10:30

28-09-2023

KH sau TBA 400kVA 35/0,4kV Dực Yên 1/373E5.42 Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:30

28-09-2023

KH sau TBA , Tân Lập Điện lực Hải Hà 01:30 - 07:00

27-09-2023

Cty Bảo Linh( chiếu sáng 1) Điện lực Hải Hà 10:00 - 10:40

26-09-2023

Một phần xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 14:30 - 16:00

25-09-2023

Một phần xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:10

25-09-2023

Một phần xã Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:00 - 11:00

25-09-2023

Một phần xã Tân Lập Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:30

25-09-2023

xã Tân lập Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:00

22-09-2023

xã Quảng Thịnh Điện lực Hải Hà 14:10 - 14:50

22-09-2023

xã Tân lập Điện lực Hải Hà 13:40 - 14:40

22-09-2023

xã Dực yên Điện lực Hải Hà 13:30 - 16:30

22-09-2023

xã Đại Bình Điện lực Hải Hà 10:40 - 11:40

22-09-2023

xã Dực yên Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:30

22-09-2023

xã Quảng đức Điện lực Hải Hà 08:30 - 09:10

22-09-2023

xã Dực yên Điện lực Hải Hà 08:30 - 12:00

22-09-2023

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

22-09-2023

Xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 15:50 - 16:30

21-09-2023

Xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 15:00 - 15:30

21-09-2023

Xã Quảng Tân, Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:00

21-09-2023

Xã Quảng Lợi, Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:00

21-09-2023

Xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 14:00 - 14:40

21-09-2023

Xã Quảng Lợi, Điện lực Hải Hà 13:40 - 14:40

21-09-2023

Xã Quảng Tân, Điện lực Hải Hà 13:40 - 14:40

21-09-2023

Xã Quảng Tân, Điện lực Hải Hà 11:00 - 12:00

21-09-2023

Xã Quảng Tân, TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:40 - 11:30

21-09-2023

Xã Quảng Tân, Điện lực Hải Hà 09:50 - 10:50

21-09-2023

Xã Quảng Tân, TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 09:20 - 10:20

21-09-2023

Xã Quảng Điền Điện lực Hải Hà 09:00 - 10:00

21-09-2023

Xã Quảng Tân, Điện lực Hải Hà 08:20 - 09:20

21-09-2023

Xã Quảng Điền Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

21-09-2023

Xã Quảng Tân Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

21-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:20

20-09-2023

Một phần xã Quảng Tân Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:00

20-09-2023

Một phần xã Quảng Long Điện lực Hải Hà 14:00 - 16:30

20-09-2023

Một phần xã Quảng Tân Điện lực Hải Hà 13:40 - 14:40

20-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 13:40 - 15:00

20-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 10:40 - 11:30

20-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 10:20 - 11:20

20-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 09:20 - 10:20

20-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 09:10 - 10:10

20-09-2023

Một phần xã Quảng An Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

20-09-2023

Một phần xã Quảng Phong Điện lực Hải Hà 08:00 - 12:00

20-09-2023

KH sau TBA Quảng An 9/375E5.42 Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:00

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 5/375E5.42 Điện lực Hải Hà 15:00 - 16:30

19-09-2023

một phần xã Cái Chiên Điện lực Hải Hà 14:30 - 15:30

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 2/375E5.42 Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:40

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 4/375E5.42 Điện lực Hải Hà 13:30 - 15:00

19-09-2023

một phần xã Cái Chiên Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:30

19-09-2023

KH sau TBADực Yên 7/375E5.42 Điện lực Hải Hà 11:00 - 12:00

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 7/375E5.42 Điện lực Hải Hà 10:30 - 12:00

19-09-2023

một phần xã Cái Chiên Điện lực Hải Hà 10:00 - 11:30

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 3/375E5.42 Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:30

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 6/375E5.42 Điện lực Hải Hà 09:00 - 10:30

19-09-2023

một phần xã Cái Chiên Điện lực Hải Hà 08:30 - 09:30

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 11/375E5.42 Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:30

19-09-2023

KH sau TBA Quảng An 10/375E5.42 Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

19-09-2023

Xã Đại Bình Điện lực Hải Hà 14:20 - 15:20

18-09-2023

Xã Dực Yên Điện lực Hải Hà 14:20 - 15:20

18-09-2023

xã Đại Bình Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:30

18-09-2023

Xã Dực yên Điện lực Hải Hà 13:30 - 14:30

18-09-2023

xã Đại Bình Điện lực Hải Hà 10:20 - 11:20

18-09-2023

xã Dực Yên Điện lực Hải Hà 10:20 - 11:20

18-09-2023

xã Đại Bình Điện lực Hải Hà 09:10 - 10:10

18-09-2023

xã Dực Yên Điện lực Hải Hà 09:10 - 10:10

18-09-2023

xã Đại Bình Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

18-09-2023

xã Dực Yên Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

18-09-2023

Một phần xã Tân Bình Điện lực Hải Hà 09:30 - 10:30

16-09-2023

Một phần xã Đường Hoa Điện lực Hải Hà 08:30 - 09:00

16-09-2023

Một phần xã Quảng Tân Điện lực Hải Hà 08:30 - 09:30

16-09-2023

Một phần xã Quảng Thịnh Điện lực Hải Hà 10:00 - 12:00

14-09-2023

Một phần xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 09:00 - 11:30

14-09-2023

Một phần Thị Trấn và một phần xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:30

14-09-2023

Một phần xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 08:00 - 10:00

14-09-2023

Xã Quảng Điền cũ Điện lực Hải Hà 11:00 - 11:40

13-09-2023

Xã Quảng Phong Điện lực Hải Hà 09:20 - 10:20

13-09-2023

xã Quảng An Điện lực Hải Hà 08:00 - 14:30

06-09-2023

TT Quảng Hà (Quảng Điền cũ) Điện lực Hải Hà 16:00 - 16:30

05-09-2023

Xã Tân Lập Điện lực Hải Hà 15:30 - 16:30

05-09-2023

Xã Quảng Sơn Điện lực Hải Hà 15:20 - 16:30

05-09-2023

Xã Quảng Minh (Quảng Thắng cũ) Điện lực Hải Hà 14:00 - 14:50

05-09-2023

Xã Quảng Sơn Điện lực Hải Hà 14:00 - 15:00

05-09-2023

Trường THPT Đầm hà Điện lực Hải Hà 13:30 - 15:00

05-09-2023

Xã Quảng Minh (Quảng Thắng cũ) Điện lực Hải Hà 10:20 - 11:00

05-09-2023

Xã Quảng Long Điện lực Hải Hà 10:00 - 11:00

05-09-2023

Xã Tiến Tới Điện lực Hải Hà 09:30 - 11:30

05-09-2023

Xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 09:00 - 09:40

05-09-2023

Xã Quảng Minh Điện lực Hải Hà 08:00 - 08:40

05-09-2023

Xã Quảng Long Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:30

05-09-2023

TT Đầm Hà Điện lực Hải Hà 08:00 - 09:00

05-09-2023

tt Đầm Hà Điện lực Hải Hà 10:40 - 11:20

31-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật