Lịch cúp điện Thủy Nguyên - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thủy Nguyên - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thủy Nguyên - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thủy Nguyên - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thủy Nguyên - Hải Phòng hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thủy Sơn 6 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Bệnh viện TN số 2(630) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:45 - 10:45

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Đức Phúc 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 11:00 - 12:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CTDVCN gia đức(1500) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
XN thương binh quang minh(630) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:45 - 10:45

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trung Anh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Mỹ Đồng 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA UB Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA TĐC Thiên Hương Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:40 - 11:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Sành Tre Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chợ Thuỷ Triều Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Tuy Lạc 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:40 - 10:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA An Lư 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA An Hồ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Năm Phiên 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Hoa Động 8 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Tân Dương 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Năm Phiên 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:40 - 10:40

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Dương Quan 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

11-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phục Lễ 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

12-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Phương Thành 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

12-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Quảng Cư 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

12-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phục Lễ 4 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

12-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Quảng Cư Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

12-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phục Hưng Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

12-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: An Lư 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

13-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phả Lễ 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

13-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phả Lễ 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

13-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Thôn Sim 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:40 - 10:30

13-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phả Lễ 6 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:30

13-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Thôn Sim 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

13-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Lập Lễ 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

14-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA UB Lập Lễ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

14-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Vũ Yên Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:40

14-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thuỷ Sơn, Núi Đèo Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 05:30 - 07:30

15-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chính Mỹ 1 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

15-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chính Mỹ 4 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

15-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chính Mỹ 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:30

15-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kỳ Sơn 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:30

15-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Chính Mỹ 2 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

15-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thôn Nứa Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

16-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kỳ Sơn 4 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

16-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Lại Xuân 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

16-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Thôn Nứa Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

18-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kỳ Sơn 4 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:30 - 10:30

18-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Kỳ Sơn 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:30

18-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Lại Xuân 5 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 15:30

18-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA UB Phục Lễ Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 10:30 - 11:30

20-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủy Nguyên - Hải Phòng

Lịch Cúp Điện Thủy Nguyên Hải Phòng những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA:CK Thịnh Hưng(2x1600kVA+1000kVA) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:00 - 10:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Cống An Sơn(100) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 11:00 - 12:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
An Sơn 2(400) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:45 - 10:45

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CT Phương Nguyên(250) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA: Xương Vịnh Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 14:30 - 16:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Phú Thịnh (320) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 11:00 - 12:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Hoàng Trọng Dân(250) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:45 - 10:45

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Tân Dương 8 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 09:00 - 11:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
CPTM Dũng Thắng(400) Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 08:30 - 09:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thuỷ Sơn, Núi Đèo. Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 07:45 - 08:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thuỷ Sơn, Núi Đèo. Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 06:00 - 06:10

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thuỷ Sơn, Núi Đèo. Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 06:00 - 08:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Núi Đèo 3 Điện lực Huyện Thuỷ Nguyên 06:00 - 08:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật