Lịch cúp điện Ba Giang - Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Giang - Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ba Giang - Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Giang - Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Giang - Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Ba Tơ Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:45

23-09-2023

1/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản 2/ Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:15

10-09-2023

- Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 471/T6 về sơ đồ cơ bản - Chuyển PTVH: chuyển lưới điện XT 472, 473/T6 về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 01:45 - 02:00

10-09-2023

- Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT 472, 473/T6 qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc - Chuyển PTVH: Cấp điện cho XT471/T6 qua ĐZ 35kV/XT372/MDU
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 10:30 - 10:35

23-07-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 07:55 - 08:00

23-07-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua mạch liên lạc Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 17:05 - 17:10

24-06-2023

Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện về sơ đồ cơ bản
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 07:00 - 17:00

24-06-2023

Dựng cột , lắp xà, sứ đoạn từ cột 137A-168A Đ.D 35kV XT372/110kV MDU
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 06:00 - 06:05

24-06-2023

Chuyển PTVH: Cấp điện qua MLL Sơn Ba - Ba Ngạc
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 08:00 - 10:00

27-05-2023

-TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ 08:00 - 09:30

22-04-2023

- TN CBM RC PĐ Ba Dinh - Thay MBA của TBA Ba Dinh 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 5 - Thay thước chỉ thị mức dầu MBA Ba Giang 6

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật