Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đắk Lắk hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T235_473E48-Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền Trung ( Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 08:00 - 10:00

06-02-2023

Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ
T7(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T8(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T9(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T12(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T30(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T31(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T32(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T35(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T140(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T156(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T173(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T180(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T181(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T41(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T42(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T36(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T38(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T39(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T43(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T45(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T79(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T91(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T164(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T183(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T1(ĐMT S4A) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn Đôn kết hợp XNDV Điện lực Đăk Lăk xử lý rò dầu TD 481(ĐD472F16).
T5(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T6(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T10(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T11(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T73(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T75(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T145(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T144(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T146(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T149(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T150(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T152(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T193(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T195(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T196(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T1(ĐMT Giang Sơn) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T149A(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T1(ĐMT DTH) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 08:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T181_477E48 Phan Bội Châu-Ngô Mây ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 11:00 - 13:00

06-02-2023

Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ
T5(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T6(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T10(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T11(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T73(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T75(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T145(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T144(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T146(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T149(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T150(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T152(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T193(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T195(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T196(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T1(ĐMT Giang Sơn) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T149A(ĐD472F16) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T1(ĐMT DTH) ĐL Buôn Đôn 11:00 - 11:30

06-02-2023

Điện lực Buôn đon thao tác chuyển lưới
T33-ĐD482KRP--EAPHÊ ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T71-ĐD482KRP- KRÔNGBUK ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T142-ĐD482KRP-Ea Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T149-ĐD482KRP-EAPHÊ ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T150-ĐD472KRP-thôn Cao Bằng EaYông ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T154-ĐD482KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T278-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T279-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T280-Đ D482KRP-Ea Su-Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T331 (Tach T150) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T342 tách từ T149 và 142 - EaPhê ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T74-ĐD482KRP- TÔNG CÔNG TY THỦY LỢI 4 ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T122-ĐD482KRP- ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
Trạm T256-Buôn Pan(chính Thức) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
T268 Trụ 3/30-268-472KRP(Đặng Mậu Ga) ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
Trung Tâm Giống Thủy Sản ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
TBA T1.ĐMT-472KRP- Công Ty TNHH MTV Nông Trại An Nguyên ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1.ĐMT-472KRP- Trần Tấn Phùng ĐL Krông Păc 07:30 - 08:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1-ĐMT HaDL. Công Ty TNHH ĐTXD Hoàng Anh Đắk Lắk ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
TBA T1-ĐMT THDL. Công Ty TNHH Thái Hòa Đắk Lắk ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
Trạm T110, MTBMT-Êa Phê ĐL Krông Păc 07:30 - 15:30

07-02-2023

1, Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công tháo DCL400-8 tại trụ 191; lắp chụp đầu cột, thay xà néo, lắp mới LBS kèm MBA nguồn và lắp đặt lại 400-8 tại trụ 248(ĐD475KRP) (trụ cũ trụ 191/10 của ĐD482KRP) 2, Đội Hotline - XNDV Điện lực Đăk Lăk thi công tháo DCL400-8 (ĐD482KRP)
T65M-472HT UB xã EaTur ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 08:00 - 10:00

07-02-2023

Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ
TBA CC T171 ĐL EaKar 08:00 - 15:00

07-02-2023

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 116/49 đến 116/110 của ĐD476EKA. 2/ Điện lực Ea Kar thi công lắp bộ xà TBA tại trụ 116/76(ĐD476EKA); lắp bộ xà trạm tại trụ 116/57/14(ĐD476EKA) san tải T171KA và đấu nối đến đầu trên FCO TBA (không đóng điện) thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện khu vực huyện EaKar, M’Drắk năm 2022.
TBA CC T172 ĐL EaKar 08:00 - 15:00

07-02-2023

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 116/49 đến 116/110 của ĐD476EKA. 2/ Điện lực Ea Kar thi công lắp bộ xà TBA tại trụ 116/76(ĐD476EKA); lắp bộ xà trạm tại trụ 116/57/14(ĐD476EKA) san tải T171KA và đấu nối đến đầu trên FCO TBA (không đóng điện) thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện khu vực huyện EaKar, M’Drắk năm 2022.
TBA CC T173 ĐL EaKar 08:00 - 15:00

07-02-2023

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 116/49 đến 116/110 của ĐD476EKA. 2/ Điện lực Ea Kar thi công lắp bộ xà TBA tại trụ 116/76(ĐD476EKA); lắp bộ xà trạm tại trụ 116/57/14(ĐD476EKA) san tải T171KA và đấu nối đến đầu trên FCO TBA (không đóng điện) thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện khu vực huyện EaKar, M’Drắk năm 2022.
TBA CC T379 ĐL EaKar 08:00 - 15:00

07-02-2023

1/ Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 116/49 đến 116/110 của ĐD476EKA. 2/ Điện lực Ea Kar thi công lắp bộ xà TBA tại trụ 116/76(ĐD476EKA); lắp bộ xà trạm tại trụ 116/57/14(ĐD476EKA) san tải T171KA và đấu nối đến đầu trên FCO TBA (không đóng điện) thuộc công trình: Hoàn thiện lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện khu vực huyện EaKar, M’Drắk năm 2022.
T141M_475HT- Cty TNHH may Tây Nguyên ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 10:30 - 12:30

07-02-2023

Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ
T140M_473HT_Sở chỉ huy tiền phương TN01-BTLBĐ Biên Phòng ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 14:00 - 16:00

07-02-2023

Điện Lực Bắc BMT thay TI định kỳ
T150-ĐD472KRP-thôn Cao Bằng EaYông ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T154-ĐD482KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T278-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T279-ĐD482KRP-Thôn 8 Êa Phê ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T280-Đ D482KRP-Ea Su-Êa Phê ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T331 (Tach T150) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
Trạm T256-Buôn Pan(chính Thức) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
T268 Trụ 3/30-268-472KRP(Đặng Mậu Ga) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới
TBA T1.ĐMT-472KRP- Công Ty TNHH MTV Nông Trại An Nguyên ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

07-02-2023

chuyển lưới

Lịch Cúp Điện Đắk Lắk những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
T393_474CMG_Trạm CDùng, Dương Thị Dung, Hiệp thành, Quảng Hiệp (Bơm tưới) ĐL Cư MGar 08:00 - 10:00

04-02-2023

Điện lực CưM’gar nâng nấc phân áp của TBA T393 (ĐD474CMG) theo đề nghị của khách hàng
T429_471CMG_Trạm C/Dùng_Y Kruê_Buôn Trấp, Ea Hđinh ĐL Cư MGar 08:00 - 10:00

04-02-2023

Điện lực CưM’gar nâng nấc phân áp của TBA T429 (ĐD471CMG) theo đề nghị của khách hàng
T466M_477BMT- Thành Nhất ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

04-02-2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điệnVNECO8 thi công kéo hoàn thiện dâytrung tính ĐD471HB2; ĐD473HB2 đigiao chéo với ĐD477BMT (đoạn sauLBFCO400-33 và sau trụ 120-1/36/17- 2/15) hoàn thiện đưa XT sau TBA110kV HB2 vào vận hành.
T01-ĐMT.TT_477BMT_Cty Thái Thịnh (Trạm KH) ĐL Bắc Buôn Ma Thuột 07:30 - 15:30

04-02-2023

Công ty Cổ phần Xây dựng điệnVNECO8 thi công kéo hoàn thiện dâytrung tính ĐD471HB2; ĐD473HB2 đigiao chéo với ĐD477BMT (đoạn sauLBFCO400-33 và sau trụ 120-1/36/17- 2/15) hoàn thiện đưa XT sau TBA110kV HB2 vào vận hành.
Đặng Sỹ Chiến T47KB ĐL Buôn Hồ 07:30 - 14:00

04-02-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, chuyển nắc phân áp phục vụ nhu cầu bơm tưới mùa khô
Đặng Sỹ Chiến T48KB ĐL Buôn Hồ 07:30 - 14:00

04-02-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, chuyển nắc phân áp phục vụ nhu cầu bơm tưới mùa khô
Y Săk AĐrơng T49KB ĐL Buôn Hồ 07:30 - 14:00

04-02-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, chuyển nắc phân áp phục vụ nhu cầu bơm tưới mùa khô
Đặng Xuân Cường ĐL Buôn Hồ 07:30 - 14:00

04-02-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, chuyển nắc phân áp phục vụ nhu cầu bơm tưới mùa khô
Hoắc Công Vàng ĐL Buôn Hồ 07:30 - 14:00

04-02-2023

Khách hàng đề nghị cắt điện để bảo dưỡng TBA, chuyển nắc phân áp phục vụ nhu cầu bơm tưới mùa khô
T73(ĐD472F15) Ông Kỹ ĐL Lăk 00:08 - 14:30

04-02-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thay thế tụ bù hạ thế TBA T73(ĐD472F15) của HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG 8/4.
Q053_472F15 ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T151_ F15 Thanh Bình ĐL Krông Ana 15:30 - 16:00

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T320_478CMG_Đội 7, Cty Cà phê 15, CưĐliêMnông ĐL Cư MGar 15:30 - 16:30

03-02-2023

Điện lực CưM’gar thay CSV sau thí nhiệm định kỳ không đạt của TBA T320 (ĐD478CMG)
T98_478 CMG_Buôn Jao, xã Ea Kuêh ĐL Cư MGar 14:00 - 15:00

03-02-2023

Điện lực CưM’gar thay CSV sau thí nhiệm định kỳ không đạt của TBA T98 (ĐD478CMG)
T220_478CMG_Trạm CDùng_Y Nêm Niê, Buôn triết Ea Kuêh ĐL Cư MGar 10:00 - 11:00

03-02-2023

Điện lực CưM’gar nâng nấc phân áp của TBA T220 (ĐD478CMG) theo đề nghị của khách hàng
T340_478CMG Trạm CDùng ghép _Y Nêm Niê, Buôn triết Ea Kuêh ĐL Cư MGar 10:00 - 11:00

03-02-2023

Điện lực CưM’gar nâng nấc phân áp của TBA T340 (ĐD478CMG) theo đề nghị của khách hàng
Bán lẻ Giang Hà Ea Puk T030N ĐL Krông Năng 09:00 - 12:00

03-02-2023

Điện Lực Krông Năng thực hiện xử lý tiếp xúc và tăng cường lèo hạ áp
T266N(DD474E47) ĐL Krông Năng 09:00 - 12:00

03-02-2023

Điện Lực Krông Năng thực hiện xử lý tiếp xúc và tăng cường lèo hạ áp
T23_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
Q053_472F15 ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T61_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T179_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T201_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T212_477KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D022_477 KNA2_HTX Thăng Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T26_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T27_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T48_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T64_477 KNA2_HTX Cánh Đồng 8/4 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D075_477 KNA2_HTX Quảng Điền ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T76_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D077_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D079_477 KNA2_HTX Cánh đồng 8/4 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T87_477 KNA2 Hoàng Văn Bằng ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T90_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T120_477 KNA2 Quyết thắng ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T123_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
D125_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T126_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T127_477 KNA2 HTX Thanh bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T144_477 KNA2_HTX Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T151_ F15 Thanh Bình ĐL Krông Ana 08:00 - 08:30

03-02-2023

Mất điện do thao tác
T160_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T162_477 KNA2 ĐL Krông Ana 08:00 - 16:00

03-02-2023

1. Điện lực Krông Ana xử lý khiếm khuyết, kiểm tra xử lý phóng điện bên trong ống bọc silicol và chụp nón tôn, bít lổ trụ chống động vật đoạn từ trụ 246-362 trên ĐD477KNA2. 1. Điện lực Krông Ana phối hợp XNDC Điện lực Đăk Lăk thí nghiệm định kỳ DCL400-12(ĐD477KNA2).
T132(ĐD471F16) ĐL Buôn Đôn 08:00 - 15:00

03-02-2023

Điện lực Buôn Đôn chuyển lưới hạ áp từ trụ cũ sang trụ xây dựng mới T132 (ĐD471F16)
T49_474CMG_Trạm CDùng_Hoàng Văn Sơn, Buôn Bling ĐL Cư MGar 08:00 - 17:00

03-02-2023

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Đắk Lắk bảo dưỡng và thí nghiệm định kỳ TBA T49 (ĐD474CMG) của ông Hoàng Văn Sơn
Nguyễn Văn Hồng_T293E ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

03-02-2023

Cty TNHH XD & DV Thiên Phong thi công NDL MBA T293E lên 400kVA cấp điện phục vụ bơm tưới cho các hộ dân thôn 5- Xã EaNam
Võ Văn Duẩn - T382E ĐL EaH'Leo 08:00 - 16:00

03-02-2023

Cty TNHH XD & DV Thiên Phong thi công NDL MBA T382E lên 560kVA cấp điện phục vụ bơm tưới cho các hộ dân Buôn EaKắp- Xã EaSin
T1CE_473T2.KBU_Thôn 1, CưĐiêMnông ĐL Cư MGar 08:00 - 15:00

03-02-2023

Điện lực CưMgar ghép MBA chống quá tải TBA T1C (ĐD473T2.KBU)
T264_471CMG_Trạm CDùng, Ông Diện Buôn Sang, Ea HĐinh ĐL Cư MGar 08:00 - 09:00

03-02-2023

Điện lực CưM’gar nâng nấc phân áp của TBA T264 (ĐD471CMG) theo đề nghị của khách hàng
T77(ĐD477ETAM) - San tải T146-477ET Thôn 1 EaKao ĐL Nam Buôn Ma Thuột 07:30 - 10:00

03-02-2023

Cô lập phục vụ tách lèo hotline để xử lý mất an toàn khoảng cách pha nguy cơ sự cố tại khoảng cột 93/20/12-93/20/13(ĐD477ETAM)
T22 (TACH T25) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T25-ĐD474KRP- Hoa An. ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T57-ĐD474KRP- Hoa An ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T90-ĐD476KRP- EAKÊNH ĐL Krông Păc 14:30 - 15:00

02-02-2023

chuyển lưới
T117-ĐD474KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T174-ĐD474KRP-HÒA AN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T283 (tach T117 va T57) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T284 (tach T117 va T25) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T335 (TACH T57) ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T24-ĐD482KRP-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T41-ĐD482KRP-BƠM TƯỚI-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T76-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T92-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T93-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T94-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T95-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T101-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T103-ĐD482KRP- HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T116-ĐD482KRP-HTX EA QUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T121-ĐD482KRP-DNTN SAO VANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T143-ĐD474KRP-DNTN TUẤN VŨ- Hoà TIẾN ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T185-ĐD482KRP-DNTN TRẦN THỊ NGUYỆT ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T23-ĐD482KRP-HTX EAQUANG ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T249-ĐD474KRP-Thủy Lợi ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T361- ĐD474KRP-Cơ sở sản xuất nước đá Trần Công Mua ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
T101-ĐD482KRP- Ea Quang ĐL Krông Păc 14:30 - 15:30

02-02-2023

chuyển lưới
Ea Chăm Ea Tân ĐL Krông Năng 13:30 - 16:30

02-02-2023

Điện Lực Krông Năng thực hiện xử lý tiếp xúc và tăng cường lèo hạ áp
bán lẻ Quang trung, EaTân T329N Tách T138N ĐL Krông Năng 10:00 - 13:00

02-02-2023

Điện Lực Krông Năng thực hiện xử lý tiếp xúc và tăng cường lèo hạ áp
bán lẻ Liên Kết, EaTân T330N tách T146N ĐL Krông Năng 09:00 - 12:00

02-02-2023

Điện Lực Krông Năng thực hiện xử lý tiếp xúc và tăng cường lèo hạ áp
T37-ĐD476KRP-EAKÊNH ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T38-ĐD476KRP-EAKÊNH ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
Trạm CC T86 ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T90-ĐD476KRP- EAKÊNH ĐL Krông Păc 08:00 - 08:30

02-02-2023

chuyển lưới
T123-ĐD476KRP-EAYÔNG ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T140-ĐD482KRP-Ea Yông ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T151-ĐD476KRP-EaYông ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T311 (Tach T151) ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T334 (Tach T4) ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T10-ĐD476KRP-TRẠM BƠM CTY PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T11-ĐD476KRP-TRẠM BƠM CTY PHƯỚC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T29-ĐD476KRP-TRẠM BƠM CTY PHƯOC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T60-ĐD476KRP- EaYông ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T11-ĐD476KRP-TRẠM BƠM NGUYỄN THÀNH QUANG ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T199-ĐD478KRP-Lê Phi Châu ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T254-Lê Hữu Ngạn ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T276 DD476KRP(Y Blet Niê) ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T38-ĐD476 KRP- NÔNG TRƯỜNG THÁNG 10 ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T60A-ĐD476KRP- BƠM TƯỚI CTY CFE PHƯƠC AN ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP
T60C-ĐD476KRP- TRÂN HUỲNH THANH ĐL Krông Păc 08:00 - 15:00

02-02-2023

Xí Nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Lắk thi công lắp chụp silicon đoạn từ cột 24 đến 66 của ĐD476KRP

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật