1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày, Năm Nhuận

Một Năm có 365 ngày, Năm nhuận có 366 ngày và cứ cách 4 năm thì có 1 năm Nhuận, 1 năm thường có 52 tuần và có năm có 53 tuần.

1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày?

Tuần ISO : Số tuần theo ISO-8601 tiêu chuẩn quốc tế (các tuần bắt đầu từ Thứ Hai). Tuần đầu tiên là tuần có thứ Năm trong năm mới (tuần đầu tiên có 4 ngày).

Xem thêm : Tuần Này Là Tuần Bao Nhiu?

Thường thì một Năm có 365 ngày, Năm nhuận thì có 366 ngày và cứ cách 4 năm thì lại có 1 năm Nhuận.

Tuần thì 1 năm thường có 52 tuần và có năm có 53 tuần.

Năm nhuận : Năm nào chia hết cho bốn là năm nhuận, trừ những năm chia hết cho 100, nhưng không chia hết cho 400.

Danh sách Tuần, Ngày các năm 1800-2100

Năm Số ngày / Năm Số tuần ISO / Năm Năm nhuận Chu kỳ năm nhuận
1800 365 52   Năm IV
1801 365 53   Năm I
1802 365 52   Năm II
1803 365 52   Năm III
1804 366 52 Nhuận Năm IV
1805 365 52   Năm I
1806 365 52   Năm II
1807 365 53   Năm III
1808 366 52 Nhuận Năm IV
1809 365 52   Năm I
1810 365 52   Năm II
1811 365 52   Năm III
1812 366 53 Nhuận Năm IV
1813 365 52   Năm I
1814 365 52   Năm II
1815 365 52   Năm III
1816 366 52 Nhuận Năm IV
1817 365 52   Năm I
1818 365 53   Năm II
1819 365 52   Năm III
1820 366 52 Nhuận Năm IV
1821 365 52   Năm I
1822 365 52   Năm II
1823 365 52   Năm III
1824 366 53 Nhuận Năm IV
1825 365 52   Năm I
1826 365 52   Năm II
1827 365 52   Năm III
1828 366 52 Nhuận Năm IV
1829 365 53   Năm I
1830 365 52   Năm II
1831 365 52   Năm III
1832 366 52 Nhuận Năm IV
1833 365 52   Năm I
1834 365 52   Năm II
1835 365 53   Năm III
1836 366 52 Nhuận Năm IV
1837 365 52   Năm I
1838 365 52   Năm II
1839 365 52   Năm III
1840 366 53 Nhuận Năm IV
1841 365 52   Năm I
1842 365 52   Năm II
1843 365 52   Năm III
1844 366 52 Nhuận Năm IV
1845 365 52   Năm I
1846 365 53   Năm II
1847 365 52   Năm III
1848 366 52 Nhuận Năm IV
1849 365 52   Năm I
1850 365 52   Năm II
1851 365 52   Năm III
1852 366 53 Nhuận Năm IV
1853 365 52   Năm I
1854 365 52   Năm II
1855 365 52   Năm III
1856 366 52 Nhuận Năm IV
1857 365 53   Năm I
1858 365 52   Năm II
1859 365 52   Năm III
1860 366 52 Nhuận Năm IV
1861 365 52   Năm I
1862 365 52   Năm II
1863 365 53   Năm III
1864 366 52 Nhuận Năm IV
1865 365 52   Năm I
1866 365 52   Năm II
1867 365 52   Năm III
1868 366 53 Nhuận Năm IV
1869 365 52   Năm I
1870 365 52   Năm II
1871 365 52   Năm III
1872 366 52 Nhuận Năm IV
1873 365 52   Năm I
1874 365 53   Năm II
1875 365 52   Năm III
1876 366 52 Nhuận Năm IV
1877 365 52   Năm I
1878 365 52   Năm II
1879 365 52   Năm III
1880 366 53 Nhuận Năm IV
1881 365 52   Năm I
1882 365 52   Năm II
1883 365 52   Năm III
1884 366 52 Nhuận Năm IV
1885 365 53   Năm I
1886 365 52   Năm II
1887 365 52   Năm III
1888 366 52 Nhuận Năm IV
1889 365 52   Năm I
1890 365 52   Năm II
1891 365 53   Năm III
1892 366 52 Nhuận Năm IV
1893 365 52   Năm I
1894 365 52   Năm II
1895 365 52   Năm III
1896 366 53 Nhuận Năm IV
1897 365 52   Năm I
1898 365 52   Năm II
1899 365 52   Năm III
1900 365 52   Năm IV
1901 365 52   Năm I
1902 365 52   Năm II
1903 365 53   Năm III
1904 366 52 Nhuận Năm IV
1905 365 52   Năm I
1906 365 52   Năm II
1907 365 52   Năm III
1908 366 53 Nhuận Năm IV
1909 365 52   Năm I
1910 365 52   Năm II
1911 365 52   Năm III
1912 366 52 Nhuận Năm IV
1913 365 52   Năm I
1914 365 53   Năm II
1915 365 52   Năm III
1916 366 52 Nhuận Năm IV
1917 365 52   Năm I
1918 365 52   Năm II
1919 365 52   Năm III
1920 366 53 Nhuận Năm IV
1921 365 52   Năm I
1922 365 52   Năm II
1923 365 52   Năm III
1924 366 52 Nhuận Năm IV
1925 365 53   Năm I
1926 365 52   Năm II
1927 365 52   Năm III
1928 366 52 Nhuận Năm IV
1929 365 52   Năm I
1930 365 52   Năm II
1931 365 53   Năm III
1932 366 52 Nhuận Năm IV
1933 365 52   Năm I
1934 365 52   Năm II
1935 365 52   Năm III
1936 366 53 Nhuận Năm IV
1937 365 52   Năm I
1938 365 52   Năm II
1939 365 52   Năm III
1940 366 52 Nhuận Năm IV
1941 365 52   Năm I
1942 365 53   Năm II
1943 365 52   Năm III
1944 366 52 Nhuận Năm IV
1945 365 52   Năm I
1946 365 52   Năm II
1947 365 52   Năm III
1948 366 53 Nhuận Năm IV
1949 365 52   Năm I
1950 365 52   Năm II
1951 365 52   Năm III
1952 366 52 Nhuận Năm IV
1953 365 53   Năm I
1954 365 52   Năm II
1955 365 52   Năm III
1956 366 52 Nhuận Năm IV
1957 365 52   Năm I
1958 365 52   Năm II
1959 365 53   Năm III
1960 366 52 Nhuận Năm IV
1961 365 52   Năm I
1962 365 52   Năm II
1963 365 52   Năm III
1964 366 53 Nhuận Năm IV
1965 365 52   Năm I
1966 365 52   Năm II
1967 365 52   Năm III
1968 366 52 Nhuận Năm IV
1969 365 52   Năm I
1970 365 53   Năm II
1971 365 52   Năm III
1972 366 52 Nhuận Năm IV
1973 365 52   Năm I
1974 365 52   Năm II
1975 365 52   Năm III
1976 366 53 Nhuận Năm IV
1977 365 52   Năm I
1978 365 52   Năm II
1979 365 52   Năm III
1980 366 52 Nhuận Năm IV
1981 365 53   Năm I
1982 365 52   Năm II
1983 365 52   Năm III
1984 366 52 Nhuận Năm IV
1985 365 52   Năm I
1986 365 52   Năm II
1987 365 53   Năm III
1988 366 52 Nhuận Năm IV
1989 365 52   Năm I
1990 365 52   Năm II
1991 365 52   Năm III
1992 366 53 Nhuận Năm IV
1993 365 52   Năm I
1994 365 52   Năm II
1995 365 52   Năm III
1996 366 52 Nhuận Năm IV
1997 365 52   Năm I
1998 365 53   Năm II
1999 365 52   Năm III
2000 366 52 Nhuận Năm IV
2001 365 52   Năm I
2002 365 52   Năm II
2003 365 52   Năm III
2004 366 53 Nhuận Năm IV
2005 365 52   Năm I
2006 365 52   Năm II
2007 365 52   Năm III
2008 366 52 Nhuận Năm IV
2009 365 53   Năm I
2010 365 52   Năm II
2011 365 52   Năm III
2012 366 52 Nhuận Năm IV
2013 365 52   Năm I
2014 365 52   Năm II
2015 365 53   Năm III
2016 366 52 Nhuận Năm IV
2017 365 52   Năm I
2018 365 52   Năm II
2019 365 52   Năm III
2020 366 53 Nhuận Năm IV
2021 365 52   Năm I
2022 365 52   Năm II
2023 365 52   Năm III
2024 366 52 Nhuận Năm IV
2025 365 52   Năm I
2026 365 53   Năm II
2027 365 52   Năm III
2028 366 52 Nhuận Năm IV
2029 365 52   Năm I
2030 365 52   Năm II
2031 365 52   Năm III
2032 366 53 Nhuận Năm IV
2033 365 52   Năm I
2034 365 52   Năm II
2035 365 52   Năm III
2036 366 52 Nhuận Năm IV
2037 365 53   Năm I
2038 365 52   Năm II
2039 365 52   Năm III
2040 366 52 Nhuận Năm IV
2041 365 52   Năm I
2042 365 52   Năm II
2043 365 53   Năm III
2044 366 52 Nhuận Năm IV
2045 365 52   Năm I
2046 365 52   Năm II
2047 365 52   Năm III
2048 366 53 Nhuận Năm IV
2049 365 52   Năm I
2050 365 52   Năm II
2051 365 52   Năm III
2052 366 52 Nhuận Năm IV
2053 365 52   Năm I
2054 365 53   Năm II
2055 365 52   Năm III
2056 366 52 Nhuận Năm IV
2057 365 52   Năm I
2058 365 52   Năm II
2059 365 52   Năm III
2060 366 53 Nhuận Năm IV
2061 365 52   Năm I
2062 365 52   Năm II
2063 365 52   Năm III
2064 366 52 Nhuận Năm IV
2065 365 53   Năm I
2066 365 52   Năm II
2067 365 52   Năm III
2068 366 52 Nhuận Năm IV
2069 365 52   Năm I
2070 365 52   Năm II
2071 365 53   Năm III
2072 366 52 Nhuận Năm IV
2073 365 52   Năm I
2074 365 52   Năm II
2075 365 52   Năm III
2076 366 53 Nhuận Năm IV
2077 365 52   Năm I
2078 365 52   Năm II
2079 365 52   Năm III
2080 366 52 Nhuận Năm IV
2081 365 52   Năm I
2082 365 53   Năm II
2083 365 52   Năm III
2084 366 52 Nhuận Năm IV
2085 365 52   Năm I
2086 365 52   Năm II
2087 365 52   Năm III
2088 366 53 Nhuận Năm IV
2089 365 52   Năm I
2090 365 52   Năm II
2091 365 52   Năm III
2092 366 52 Nhuận Năm IV
2093 365 53   Năm I
2094 365 52   Năm II
2095 365 52   Năm III
2096 366 52 Nhuận Năm IV
2097 365 52   Năm I
2098 365 52   Năm II
2099 365 53   Năm III
2100 365 52   Năm IV
Nguồn : tổng hợp


Cảm ơn bạn đã đánh giá
5 Sao 2 Đánh giá
Tags bài viết:

Bình luận cho "1 Năm có bao nhiêu Tuần, Ngày, Năm Nhuận"

  THÔNG TIN NGƯỜI GỬI


  Các tin khác

  Lịch ăn chay

  Ăn chay có 2 loại là ăn chay trường và ăn chay kỳ. Ăn chay trường thì người ăn chay có thể chọn ăn trong một khoản thời gian nhất định có thể la 1 tháng, hay 1 năm hay 10 năm và có thể suốt đời.

  Admin 31-12-2022 01:17 164

  Chủ nhật tuần này, tuần sau là ngày mấy?

  Chủ nhật tuần này, tuần sau là ngày mấy?

  Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi cuối tuần sau một tuần làm việc mệt mỏi, để biêt chủ nhật tuần này và tuần sau là ngày mấy âm lịch, dương lịch để có kế hoạch cho ngày nghỉ bạn hãy tham khảo bài viết sau

  Admin 14-01-2023 00:10 267

  Ngày cá tháng tư là ngày mấy? Còn bao nhiêu ngày tới

  Ngày cá tháng tư hay còn gọi là ngày hội nói dối

  Admin 25-12-2022 20:35 99

  Âm lịch hôm nay ngày mấy

  Admin 25-12-2022 20:27 78

  Tuần, Ngày, Tháng, Năm dùng Hàng hay Hằng mới đúng?

  Tuần, Ngày, Tháng, Năm dùng "Hàng" hay "Hằng" mới đúng?

  "Hàng Tuần" hay "hằng Tuần", Hằng ngày hay hàng ngày... dùng như thế nào thì mới chính đúng là câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm, hãy cùng wikici tìm hiểu nhé.

  Admin 14-09-2021 04:58 8002

  Còn bao nhiêu ngày nữa đến tết dương lịch?

  Còn bao nhiêu ngày nữa đến tết dương lịch?

  Tết dương lịch không phải là một ngày lễ trong văn hóa Việt Nam nhưng bạn có biết còn bao nhiêu ngày nữa tới tết Dương Lịch hay không?

  Admin 23-08-2021 00:20 2532

  1 năm có bao nhiêu tuần, quý, mùa, tháng, ngày, giờ, phút, giây?

  1 năm có bao nhiêu tuần, quý, mùa, tháng, ngày, giờ, phút, giây?

  Thời gian là vô giá vậy bạn có biết rằng trong 1 năm có bao nhiêu tuần, quý, ngày, giờ, phút, giây hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thử bạn nhé!

  Admin 24-08-2021 12:11 5085